Aanpak van DOC17

De vraag achter uw huisvestingsopgave

DOC17 werkt volgens een bewezen en gestructureerde methodiek. Al vanaf het eerste oriënterende gesprek stellen wij ons op als uw adviseur. Dat betekent dat wij op positief-kritische wijze meedenken, waarbij wij rekening houden met uw beschikbare budget en gewenste planning. Binnen uw bouwopgave doorlopen we zes fases, inclusief een voorfase.

Voorfase: Toepassing Greenbase-methode

Duurzaam bouwen levert op, voor ‘people’, voor ‘planet’ en nu ook voor ‘profit’! DOC17 werkt volgens een bewezen methode dat al in de voorfase inzicht geeft in de mogelijkheden van duurzaam bouwen. Daarbij hebben wij aandacht voor zowel de financiële kant als de kosten en baten voor mens en milieu. Deze aanpak noemen wij Greenbase. Voorafgaand aan de definitie- en ontwerpfase maken wij met een team van experts duidelijk wat de kosten en baten van duurzaam bouwen zijn, welke mogelijkheden een specifiek project biedt en welk team het meest geschikt is voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. Met dit vooronderzoek bepalen we met elkaar de juiste route voor uw bouwproject, maar nog belangrijker: wat levert duurzaam bouwen u nu daadwerkelijk op? U staat er versteld van hoe snel uw terugverdientijd kan zijn als u kiest voor de Greenbase-methode.

Greenbase nieuws

Fase 1: Definities bepalen

Na afronding van de voorfase gaan we samen op zoek naar de beste oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk. We inventariseren uw wensen, waarbij we kijken naar gebruiksfunctie, routing van uw bedrijfsproces, technische eisen en wensen en overige wet- en regelgeving. Daarnaast gaan we, eventueel samen met de architect, aan de slag om ontwerpwensen in kaart te brengen. Heel belangrijk in deze fase is het inrichten van de projectorganisatie. Hoe communiceren we met elkaar? En hoe richten we het projectteam zo optimaal mogelijk in? Samen bepalen we de gewenste communicatielijnen en stellen we het budget en de planning vast.

Fase 2: Ontwerpen van uw plannen

In deze fase krijgen uw plannen langzaam maar zeker vorm. Met het team van experts vertalen we het Programma van Eisen naar een Schetsontwerp. Vervolgens schaven we bij en doorloopt uw bouwopgave het proces van Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. U krijgt daarbij te maken met een team van architecten, constructeurs en installatieadviseurs. Belangrijke toevoeging in deze fase is ook de expertise over duurzame toepassingen en de bijbehorende subsidiemogelijkheden.

Fase 3: Voorbereiding in aanloop naar de bouw

Wanneer uw huisvesting het stempel Definitief Ontwerp heeft meegekregen, en daarbij ook de begroting en planning definitief zijn vastgesteld, stellen we de bestekstukken op. In een bestek zijn eisen en voorwaarden opgenomen die van belang zijn voor een uniforme marktbenadering. Denk daarbij aan technische specificaties van materialen, garantiestellingen, normeringen, facturatie en verzekeringen. Met een goed uitgewerkt bestek in de hand, bepalen we vervolgens de strategie hoe we de markt gaan benaderen, doen we een prijsuitvraag en contracteren we uiteindelijk de meest geschikte marktpartij.

Fase 4: Het realiseren van uw bouwopgave

Het fundament van uw bouwopgave is gelegd. Nu breekt de daadwerkelijke realisatiefase aan. Onze bouwmanagers monitoren dit proces zorgvuldig. We kijken of de uitvoerende partijen bouwen volgens bestek en of de kwaliteit gewaarborgd is. Ook bewaken we continu de planning en het budget. In de bouwvergaderingen houden we alle partijen scherp en leggen we wijzigingen en afspraken vast. Deze fase wordt afgesloten met een Proces Verbaal van Oplevering.

Fase 5: Oplevering, nazorg en ingebruikname

Direct na de oplevering zorgen we ervoor dat u uw huisvesting zonder problemen in gebruik kunt nemen. Het kan zijn dat er nog enkele opleverpunten afgewikkeld moeten worden. Deze lossen we dan zo snel mogelijk voor u op. Ook stellen we een meerjarenonderhoudsplanning op, zodat u inzichtelijk heeft hoe u uw huisvesting zo goed mogelijk kunt onderhouden. Kortom, ook na de realisatie houden we de vinger aan de pols, zodat u uiteindelijk met een goed gevoel terugkijkt op een gestroomlijnd bouwproces.